Over deze site

Waar wordt gemeten?
Sinds februari 2019 meten inwoners van Stein de luchtkwaliteit. Er worden op 15 locaties, verspreid over de gemeente, metingen uitgevoerd. Deze metingen, die gecoördineerd worden door DOP Stein, zijn een goed voorbeeld van de betrokkenheid van de inwoners van onze gemeente. Iedere maand verwisselen de deelnemers de buisjes en leveren ze in bij de gemeente. Het project waarbij de inwoners van Stein mee-meten duurt tot 9 januari 2020.

Wat wordt gemeten?
De metingen worden uitgevoerd met Palmes diffusie meetbuisjes. Met de meetbuisjes meten we de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) die door het verkeer en andere bronnen uitgestoten wordt. De meetgegevens worden elke 4 weken verzameld, waarbij de buisjes worden vervangen. Zo wordt steeds de gemiddelde concentratie per periode van 4 weken gemeten.

Waarom wordt gemeten?
De metingen dienen vooral om een indicatie te geven van de concentraties NO2 in de lucht. De meetresultaten zijn, gezien de nauwkeurigheid, (nog) niet geschikt om normen mee te toetsen. Uitgebreide ervaring, van met name de GGD Amsterdam, laat zien dat de resultaten van de metingen met buisjes als indicatieve metingen wel prima te gebruiken zijn. Met buisjes zijn vooral effect- of verschilmetingen goed mogelijk.

Disclaimer
De op deze website gepresenteerde meetgegevens hebben een voorlopig karakter. Hiermee wordt bedoeld dat de metingen nog een kwaliteitscontrole en een ijking moeten ondergaan door de RUD-ZL. Alle meetresultaten zijn pas definitief na publicatie van de jaarrapportage.